لطفا صبر کنید . . .

طرح های پژوهشی

ژانویه 9, 2021 توسط admin0
IMG-20210109-WA00141-e1610205381946-320x173.jpg
ردیفنام طرح پژوهشی
1پرایم CPB کودکان کاندید عمل جراحی آرتریال سوییچ
2بررسی تاثیر هیپنوتیزم بر استرس درکشده در زنان مبتلا به پره اکلامپسی
3بررسی ومقایسه اثر دو محلول کاردیوپلژی سنت توماس I , سنت توماس II بر میزان لاکتات سینوس کرونری در بیماران دریچه میتال جراحی قلب باز
4بررسی تاثیر استفاده از HOT SHOT در کودکان تحت جراحی قلب باز بر کنترل اریتمی و نیاز به اینوتروپ در زمان جداسازی از پمپ
5تاثیر خودهیپنوتیزم بر کیفیت خواب در سه ماهه سوم بارداری در زنان نخست باردار
6تبیین تجربه زنان از زایمان طبیعی همراه با هیپنوتیزم
7بررسی تاثیر تحریک الکتریکی با جریان مستقیم از طریق جمجمه (tDCS)بر اضطراب شب قبل از عمل الکتیو
8بررسی تاثیر هیپنوتیزم با تصویرسازی ذهنی اتاق زایمان بر اضطراب و درد مرحله اول زایمان در زنان نخست زا
9تعیین ارتباط بین امتیاز STS risk score (انجمن جراحان توراکس ) ومیزان بروز دلیریوم بعد عمل در ICU در جراحی بای پس عروق کرونر به روش بدون پمپ
10مدیریت آموزش بیماری هیرشپرونگ، همگامی تیم درمانگر و والدین بیمار
11بررسی مقایسه ای اثر محلول پرایم حاوی دگزامتازون بامحلول پرایم حاوی متیل پردنیوزلون در میزان وقوع دلیریوم پس از جراحی در بیماران تحت جراحی قلب باز به روش استفاده از پمپبای پس قلبی ریوی
12بررسی تاثیر خود-هیپنوتیزم بر ترس و درد زایمان طبیعی در زنان نخست زا
13بررسی تأثیر هیپنوتیزم بر کاهش درد مادران باردار حین زایمان طبیعی
14طراحی و اجرای شبیه ساز ویدئوگیم ورود به محیط اتاق عمل و مقایسه یادگیری یادگیرندگان نسبت به آموزش سنتی
15مقایسه میزان درد حین سوچور با استفاده دو روش بی حسی موضعی و هیپنوز در بیماران مراجعه کننده جهت سوچور به اورژانس بیمارستان های مشهد
16مقایسه تاثیر سه روش هیپنوتیزم، کاربرد نیتروس اکساید و هدایت رفتاری معمول در سطح اضطراب و همکاری بیماران دبستانی در هنگام تزریق بی‌حسی موضعی و درآوردن دندان:کارآزمایی بالینی تصادفی
17مقایسه اثر محافظتی میوکارد در کاردیوپلژی باک برگ تعدیل شده با کاردیوپلژی دل نیدو تعدیل شده در بیماران بزرگسال تحت جراحی تعویض یا ترمیم دریچه میترال قلب
18بررسی تاثیر فنیرآمین مالئات بر روی سرفه ناشی از فنتانیل در افراد معتاد به اوپیوم
19بررسی استفاده از اسمول بر تغییرات همودینامیک و ریکاوری قلب بعد از عمل تعویض دریچه
20بررسی مقایسه‎ای عملکرد کلیوی بیماران بر اساس معیار KDIGO در جراحی گرافت بای‎پس کرونری در دو روش تحت پمپ قلبی ریوی و بدون پمپ در بیماران با سندروم برون ده قلبی پایین پس از عمل
21بررسی اثر هیپنوتیزم در تسریع ترمیم زخم های ناشی از بیوپسی بافت نرم دهان: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی “
22بررسی سطح هشیاری در بیدردی هیپنوتیزمی کشیدن دندان
23ارائه الگوی انعطاف پذیری روانشناختی در مولفه های درد مزمن:اثر واسطه ای سبکهای دلبستگی و راهبردهای تنظیم هیجان
24بررسی کارایی هیپنوآنالژزیا در میزان درد پس از جراحی دندان عقل نهفته فک پایین
25اثر دکسمدتومیدین بر میزان وقوع اریتمی قلبی حین و پس از عمل بای پس کرونری بدون استفاده ازپمپ قلبی ریوی
26ارزیابی تغییرات بالانس اکسیدان –آنتی اکسیدان در بیماران کاندید جراحی کوله سیستیکتومی الکتیو دریافت کننده پره مدیکاسیون و القائات هیپنوتیزمی به منظور کاهش اضطراب
27بررسی اثربخشی هیپنوتیزم بر کاهش درد و اضطراب تعویض پانسمان سوختگی
28مقایسه میزان التهاب وعفونت کاتتر ورید مرکزی بین سه مارک مختلف دارای پوشش انتی باکتریال و بدون آن
29بررسی سرعت هدایت عصبی در بیدردی هیپنوتیزمی
30بررسی ارتباط تیپ شخصیتی D ومیزان داروی لازم جهت دستیابی به عمق بیهوشی مناسب در بیماران کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک انتخابی
31بررسی کارایی هیپوانالژزیا در جراحی دندان عقل نهفته مندیبل
32بررسی اثر آموزش مهارت‌های ارتباطی به پرستاران در کاهش اضطراب عمل وافزایش رضایتمندی بیماران بخش جراحی عمومی
33مقایسه دو روش بیهوشی تهویه کنتروله و تهویه خودبخودی در برونکوسکوپی ریژید در بیماران مبتلا به آسپیراسیون جسم خارجی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ و بیمارستان قائم
34بررسی نتایج عمل جراحی دریچه قلب در معتادین تزریقی مبتلا به اندوکاردیت عفونی بستری در مراکز دانشگاهی مشهد بصورت گذشته و آینده نگر
35بررسی اثر هیپنوتیزم بر کاهش درد بعداز عمل هرنی اینگوینال
36مقایسه تاثیر دو روش آموزش CPR (مانکن/ حل مسئله و سخنرانی/ فیلم) بر دانش و عملکرد دانشجویان تکنولوژی رادیولوژی
37مقایسه اثر سرم درمانی ترکیبی رینگر لاکتات و نرمال سالین با محلول رینگر و نرمال سالین برتعادل اسید- باز خون در بیماران تحت جراحی کارسینوم پانکراس
38بررسی اثربخشی نمایش فیلم از فضای اتاق عمل در کاهش اضطراب بیماران
39بررسی میزان موفقیت فلوشیپهای بیهوشی قلب و رزیدنهای تحت اموزش درکانولاسیون ورید مرکزی اینترنال جوگولر به دو روش تحت گاید سونوگرافی ولندمارکهای اناتومیک
40بررسی اثر پیشگیرانه چسب فیبرینی غنی از پلاکتها در کاهش خونریزی پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر
41بررسی میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شیوه آموزش مبتنی بر شواهددر نیم سال تحصیلی دوم 92-93
42بررسی میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شیوه آموزش مبتنی بر شواهد
43مقایسه میزان خونریزی در اعمال جراحی هرنی دیسک بین مهره ای به دو روش استفاده از آپروتینین و القاء هیپوتانسیون کنتروله
44مقایسه میزان خونریزی در اعمال جراحی هرنی دیسک بین مهره ای به دو روش استفاده از آپروتینین و القاء هیپوتانسیون کنتروله
45بررسی مقایسه ای تجویز سرم هماکسل با سرم رینگر بر تغییرات لاکتات خون قبل و بعد از عمل جراحی آپاندکتومی
46بررسی مقایسه ای تغییرات فشارخون وضربان قلب حین عمل،تهوع،استفراغ و درد بعد از عمل در روشهای “بیحسی اپیدورال توراسیک” و”بیهوشی قلب” در جراحی لاپاراسکوپیک کیسه صفرا
47بررسی اثر هیپنوتیزم بر کاهش درد پس از کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک
48بررسی میزان بروز دلیریوم در بیماران عمل جراحی بای پس شریان کرونری به روش off-pump وعوامل خطر ایجاد آن
49مقایسه اثرات انعقادی پنبه نیم سوخته با Surgicel و مقایسه هردو با هموستاز طبیعی
50بررسی مقایسه ای اثر تزریق اینتراپلورال با اینتراپریتونئال مارکائین بر درد شانه بعد از عمل در جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک
51مقایسه نتیجه بخیه روده به روش سنتی با فیبرین گلو در موش
52مقایسه بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان، میزان رسوب گلبولی و پروتئین Cراکتیو در سرم بیماران کاندید عمل پیوند شریان کرونری بدون استفاده از پمپ، مراجعه کننده به بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا در بازه زمانی دی ماه 91 تا مهرماه 92
53مقایسه بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان در سرم بیماران کاندید عمل باندینگ شریلن ریوی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات جراحی سرطان در بازه زمانی دی ماه 91 تامهرماه 92
54بررسی اثر تجویز آمینواسید بر هیپوترمی حین بیهوشی عمومی در عمل جراحی هیپوسپادیاس در اطفال گروه سنی 2 تا 6 سال
55بررسی فراوانی و فاکتورهای موثر بر بروز گلودرد پس از استفاده LMA در بیماران بیهوشی عمومی
56بررسی مقایسه ای ثبات همودینامیک بین پروپوفول و اتومیدیت در انتوباسیون اورژانس بیماران غیر جراحی
57بررسی مقایسه ا ی اثرات و عوارض هرنیورافی به روش جدید لاپاراسکوپی با پورت منفرد نافی در با روش هرنیوتومی بازدر دختران یک تا چهارده سال
58مقایسه اثر استازولامید و پاراستامول بر روی دردهای ارجاعی بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک
59بررسی آسیب شناسی سلول گانگلیونی در بیوپسیهای متوالی بالاتر از خط دندانه ای در بزرگسالان مبتلا به بیماریهای هموروئید و فیشر نیازمند جراحی
60مقایسه انفوزیون پاراستامول و شیاف دیکلوفناک در نیاز بیماران به دریافت مخدر تزریقی پس از عمل جراحی گاسترکتومی
61بررسی نقش عوامل احتمالی موثر در وقوع کمردرد بعد از انجام اسپاینال آنستزی در اعمال جراحی اندام تحتانی
62بررسی ارتباط زمان گذشته شده از ذخیره گلبولهای قرمز متراکم (PRBC) مورد استفاده در اعمال جراحی قلب اطقال (بیماریهای مادرزادی) و میزان افزایش لاکتات سرم حین و بعد از عمل جراحی
63بررسی ارتباط زمان گذشته شده از ذخیره گلبولهای قرمز متراکم (PRBC) مورد استفاده در اعمال جراحی قلب اطقال (بیماریهای دریچه ای) و میزان افزایش لاکتات سرم حین و بعد از عمل جراحی
64بررسی ارتباط زمان گذشته شده از ذخیره گلبولهای قرمز متراکم (PRBC) مورد استفاده در اعمال جراحی قلب اطقال (CABG ON-PUMP) و میزان افزایش لاکتات سرم حین و بعد از عمل جراحی
65بررسی ارتباط بین زمان گذشته شده از ذخیره خون مورد استفاده در اعمال جراحی قلب و میزان افزایش لاکتات سرم حین و بعد از عمل جراحی


پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *.

به صورت خودکار کلمات فینگلیش را به فارسی تبدیل کن. در صورتی که می‌خواهید انگلیسی تایپ کنید Ctrl+g را فشار دهید.

طراحی و بازبینی توسط سعید هاشمیان